Update repos details for Zehong Wang

Merged Zehong Wang requested to merge wangz892/cas741:feature/zehongwang_update_repos into master

Update repos details for Zehong Wang

Merge request reports